THREE CATS AND A BALL SQUARE by Ana-Maria Ovadiuc or the story as a bridge between generations

 

01/06/2016

THREE CATS AND A BALL SQUARE by Ana-Maria Ovadiuc or the story as a bridge between generations

Already known wide group of readers of all ages, books written and illustrated by Ana-Maria OVADIUC such as hammocks (Iaşi, 2009 - illustration in watercolor, Iaşi, 2013 - illustration digital) and STORY from Blue Bay (Suceava, 2015), generates undoubtedly the joy and pleasure of reading, especially for children.

To the expectations of small, but the great lovers of stories and tales, Ana-Maria OVADIUC responds with a new challenge, by text and illustration: THREE CATS AND a ball SQUARE book published by AMO in Suceava, this year .

According to the author, the book is dedicated to his good friend and invaluable collaborator, theacher Sabina Fînaru. Moreover, the very central character of the story, which gives the title of the first sequences eventful is called Sabina, the embodiment of goodness, gentleness, generosity, joy of loving and giving, that believes that "every animal is a soul stray, brought from the land of the free chip "and" incarnate into a new body. "

Receiving attribute of unrepetable, for "once upon a time" narrative - written in a simple language accessible to children - falls within the ludic and is dominated by fine humor, honest, jovial. Indeed, this is one of the "weapons" favorites the author to capture the attention of readers virtuality. Event is placed in an area close to the story - the street "shortest" a city of and the hills in a "small house with red roof" (the smallest and oldest house in town), whose fence wrote number one, but also in the lovely garden of it with flowers "Good morning," the grandmother Sabina, a summer day in which, oddly, it had snowed, threw blue flowers - as a ritual magic - and the sun rises.

The other characters that revolve around the actor are, not coincidentally, being dumb (three cats, a frog, a dragonfly), because they are, in fact, the author's favorite characters. The three cats (one purple, gray and other third white), called Tobo (paws pounded the pillow) Mâţart (loved Mozart) and Snowdrop (with snow-white fur) trying to "recover" skein square Poc that changes color when bounced, and with them a frog and Flu-dragonfly ( "small, <with scales like a dragon> diamond tear, born in morning under a leaf ivy ') increases the desire to play and need to play as scaling or resizing of being and beings.

Moreover, we believes that is the message of the story Three cats and a ball square. This story, like all created by Ana-Maria OVADIUC it delivers the idea of ​​his sensitize children to reading to learn about the world they live in, for, as Umberto Eco says, "to understand the world, build stories to explain it."

Book content

TREI PISICI ŞI UN GHEM PĂTRAT  de Ana-Maria Ovadiuc
sau despre povestirea ca punte între generaţii

Cunoscute deja largului public de cititori de toate vârstele, cărţile scrise şi ilustrate de Ana-Maria OVADIUC, precum HAMACUL (Iaşi, 2009 – ilustraţie în acuarelă; Iaşi, 2013 – ilustraţie digitală) şi POVESTE DIN GOLFUL ALBASTRU (Suceava, 2015), generează, fără îndoială, bucuria şi plăcerea lecturii, mai ales pentru cei mici.
Orizontului de aşteptare al micilor, dar şi al marilor iubitori de poveşti şi povestiri, Ana-Maria OVADIUC îi răspunde cu o nouă provocare, prin text şi ilustraţie: TREI PISICI ŞI UN GHEM  PĂTRAT, carte apărută la Editura AMO din Suceava, în acest an. Potrivit mărtusirii autoarei, cartea este dedicată bunei şi nepreţuitei sale prietene şi colaboratoare, conf.univ.dr. Sabina Fînaru. De altfel, însuşi personajul central al povestirii, care dă titlul primei secvenţe evenimenţiale, este numită Sabina, întruchipare a bunătăţii, a blândeţii, a generozităţii, a bucuriei de a iubi şi de a dărui, cea care crede că „în fiecare animal e un suflet de copil rătăcit, adus de pe tărâmul celor fără de chip” şi „întruchipat într-un nou trup”.
Primind atributul irepetabilului, căci „a fost odată ca niciodată”, naraţiunea – scrisă într-un limbaj simplu, accesibil copiilor – se circumscrie ludicului şi este dominată de umorul fin, sincer, jovial.De altfel, acesta constituie una dintre „armele” favorite ale autoarei, pentru captarea atenţiei virtualilor lectori.
Evenimenţialul este plasat într-un spaţiu aproape de poveste – pe strada „cea mai scurtă” dintr-un oraş dintre şi de pe dealuri, într-o „casă mică cu acoperiş roşu” (cea mai mică şi cea mai veche casă din oraş), pe al cărei gard scria numărul unu, dar şi în grădina minunată a acesteia, cu flori „de Bună Dimineaţa”, în care bunica Sabina, într-o zi de vară în care, în mod ciudat, ninsese, aruncă flori albastre  - ca într-un ritual magic – şi răsare soarele. Celelalte personaje care gravitează în jurul actantului sunt, nu întâmplător, fiinţe necuvântătoare (trei pisici, o broscuţă, o libelulă), pentru că acestea sunt, de fapt, personajele preferate ale autoarei.
Cele trei pisici (una mov, alta cenuşie şi a treia albă), numite Tobo (bătea cu lăbuţele în pernuţă asemenea unui toboşar), Mâţart (îi plăcea muzica lui Mozart) şi Ghiocel (avea blana albă ca zăpada), încercând să „recupereze” ghemul pătrat Poc care îşi schimba culoarea când sărea, şi alături de ele o broscuţă şi Flu-libelulă („mic, ‹cu solzii ca de balaur›, diamant din lacrimă, născut în dimineaţă, sub o frunză de iederă”) augmentează dorinţa de joacă şi necesitatea jocului ca dimensionare sau redimensionare a fiinţei şi fiinţării. De altfel, acesta credem că este mesajul povestirii TREI PISICI ŞI UN GHEM PĂTRAT.
Această povestire, ca şi celelalte create de Ana-Maria OVADIUC reprezintă o concretizare a ideii de a îi sensibiliza pe copii pentru a lectura, pentru a cunoaşte lumea în care trăiesc, căci, aşa cum afirma Umberto Eco, „pentru a înţelege lumea, construim povestiri care s-o explice”.
Cartea TREI PISICI ŞI UN GHEM PĂTRAT  a Anei-Maria OVADIUC, cu o ilustraţie ce denotă talent şi pasiune, ne readuce aminte că iubirea, bunătatea şi ludicul ne fac mai umani şi  ne arată cum trebuie să fim noi înşine.

 

Conținutul cărții

 

 

Galeria Theodor Pallady

IUN 10 -20 20169:00am - 4:00pm Trei pisici si un ghem patrat

RECENT POST