Story from Blue Bat  by Ana-Maria Ovadiuc

 

02/06/2015

The fact a serene encounters  with art in a sunny day on Monday, 1 June 2015,  the Children's Day, meant a time of simple pleasures but rare,  mainly because temporal distance increased significantly between the early years of the beginning of life and Step her late when we praise interlocutors with flattering words: ,, good show! " Joys occasion we were given an exhibition whose author is the young painter who signs with the initials AMO.
The exhibition to which we refer is perceptible spontaneous coherence of the whole unit under the thematic aspect but also in terms of the art watercolor painting which is distinguished mainly by subtlety and delicacy.
Proposed for public viewing in the Art Gallery ,, Th. Pallady "Street Lăpuşneanu ( Romania - Iasy), the exhibition becomes accessible after the visitor (yet) echoes slipping between stones, dirt, piles of stone and marble tiles. At the time of the opening those who dared to face the noise and dust they did only because they were convinced that they would benefit even for a few minutes joys of art proposed by the generous invitation of the author, Ana-Maria Ovadiuc. They were able to escape in the imaginative world of childhood forgotten those minutes and stories illustrated with candor and professionalism.
With few exceptions, the content of the exhibition is devoted to texts written by an author compatible with the art painter to enjoy the curiosity and imagination of children. Although mastering professional modern means of design, processing and realization of illustrations with handy programs computer, AMO prefer to use the traditional technique of watercolor, being convinced that through this way expressivity is much richer than reducers accurate and arid too limiting image obtained by computer possibilities. Otherwise expressed these ideas, they reveal that the author is the beneficiary of a first base formative practices that computer. Adjacent passion for painting led her to an important moment in his life when approaching the painting parallel opting for university specialist and doctorate in visual arts.
This misalliance between the two fields, only apparently divergent opened creative horizons great vision of the artist. Watercolor paintings signed by AMO reveals a good visual memory and spirit of observation. Drawing on reality, she extracted essential for their expressiveness. This is visible in works whose subjects are portrayed human figures demonstrating the ability to capture typologies and characteristic elements of the faces represented.
Referring to the exhibition with illustrations in watercolor technique repertoire notice and if that resorting to transform texts plastic images sequentially, acute sense of observation of reality. Are obvious (for starters) realistic representations, analytical creatures of the insect world and ephemeris, animal or botanical nature, biological or geological who once studied are becoming heroes personified and humanized stories and events announced in the pages of books with words.
Their plastic language interpretation by drawing, color and other means of expression, the artist is concern thorough quality graphics and plasticity of the image composition. The author engages the core story of child living with candor events when asthenia surface drawing paper, translucent film, colorful and transparent pigments by diluting with water and putting them smooth and soft brush. Illustrations releases its tonic impressions of optimism, goodwill and trust in positive moods that can be found in the simplicity of life. Rich imagination, perseverance accompanying sense of humor that the author insists on the details. The qualities of watercolor painting made by AMO, whether illustrations and works with different subjects stand out by combining freedom with touches of spontaneous lucid appearance development.    Off topic subjects generous illustrations of texts written by children, the artist focuses on the representation of some aspects of nature in a spontaneous way. A house in Iacobeni, somewhere at the edge of streets, a group of chrysanthemums in a garden or flowers arranged in a vase, and in full admiration for the branch of a tree laden with ripe apples in the town Frumosu ( Romania - county Suceava) and differently colored.  A n art place  for AMO represents Balchik (Bulgaria), in memory of the great moments in the evolution of Romanian painting from the first half of the twentieth century painters and peerless models love those places.
Although her artistic career is still in its infancy, the current exhibition and paintings made during the three editions of the Symposium of painting and drawing ,,Iacobeni - peculiarities imaging“ artist has enough arguments to be considered alongside fellow his generation a convincing promise today Bukovina painters grouped among the city Suceava.

She is a member of UAP Uniunii Artiștilor Plastici Profesioniști din România, quality acquired talent and professionalism shown creations frequently brought before the public.

Prof. univ. dr. pictor  Liviu SUHAR,

President of ,, Liviu SUHAR Art and Education Assocition"

Book content

Poveste din Golful Albastru  de Ana-Maria Ovadiuc

Împrejurarea  unei  senine întâlniri  cu arta într-o zi însorită de luni, 1 iunie 2015, de ziua copiilor, a însemnat și un moment al bucuriilor simple dar rare, mai ales pentru că distanța temporală s-a mărit considerabil între primii ani ai începutului vieții și etapa ei târzie când interlocutorii ne gratulează cu vorbe măgulitoare: ,,Ce bine arăți”! Prilejul bucuriilor ne-a fost dăruit de o expoziție a cărei autoare este tânăra pictoriță care semnează cu inițialele AMO.
Expoziția la care ne referim este perceptibilă spontan pentru coerența unitară a ansamblului sub aspect tematic dar și din punctul de vedere al tehnicii picturale a acuarelelor ce se face remarcată mai ales prin subtilitate și delicatețe.
Propusă spre vizionare publicului în Galeria de Artă ,,Th. Pallady” din Strada Lăpușneanu(Iași), expoziția devine accesibilă după ce vizitatorul (deocamdată) răzbate strecurându-se printre pietre, praf, mormane de plăci din piatră și marmoră. La momentul vernisajului cei care  s-au încumetat să înfrunte zgomotele și praful au făcut-o doar pentru că  erau convinși că vor profita fie și pentru câteva minute de bucuriile artei propuse prin generoasa învitație a autoarei, Ana-Maria Ovadiuc. Ei au avut posibilitatea ca imaginativ să evadeze în acele minute în lumea copilăriei uitate și a poveștilor ilustrate cu candoare și profesionalism.
Cu câteva excepții, conținutul expoziției este consacrat unor texte scrise de o autoare compatibile cu arta pictoriței pentru a delecta curiozitatea și imaginația copiilor. Deși stăpânind cu profsionalism mijloacele moderne de concepere, prelucrare și realizare a ilustrațiilor având la îndemână programele calculatorului, AMO preferă să recurgă la tehnica tradițională a acuarelei, convinsă fiind că prin aceasta calea expresivității plastice este mult mai bogată decât reducțiile exacte și aride mult prea limitative ale imaginii obținute prin psibilitățile computerului. Altfel  exprimate aceste idei, ele dezvăluie faptul că autoarea este beneficiara unei prime baze formative de practicantă ca informatician. Pasiunea sa adiacentă pentru pictură a condus-o la un moment important al vieții sale la apropierea de pictură optând în parallel pentru studii universitare de specialitate și doctoratul în domeniul artelor vizuale. Această mezalianță între cele două domenii, doar aparent divergente, au deschis orizonturile vizionarismului creator al artistei.
Picturile în acuarelă semnate de AMO relevă o bună memorie vizuală și spirit al observației. Inspirîndu-se din realitate, ea extrage elemente esențiale pentru expresivitatea lor. Aceste fapt este vizibil în lucrările ale căreor subiecte sunt figuri umane portretizate demonstrând  capacitatea de a surprinde tipologiile și elementele caracteristice ale chipurilor celor reprezentați.
Referindu-ne la expoziția cu ilustrații în tehnica acuarelei remarcăm și în cazul repertoriului la care recurge pentru a transfigura secvențial textele în imagini plastice, acutul său simț al observării realității. Sunt evidente (pentru început) reprezentările realiste, analitice ale vietăților din lumea insectelor și efemeridelor, ale animalelor sau din natura botanică, biologică sau geologică, care, odată studiate sunt personificate și umanizate devenind eroii poveștilor și evenimentelor  anunțate în paginile cărților prin cuvinte.
Interpretarea plastică a acestora prin limbajul desenului, culorii și al celorlalte mijloace de expresie, reprezintă preocuparea temeinică a artistei pentru calitatea grafică și de plasticitate a compoziției imaginii. Autoarea se implică în miezul povestirii trăind cu candoare de copil evenimentele  atunci cînd aștene pe suprafața hârtiei pentru desen, peliculele translucide, colorate și transparente prin diluarea pigmenților cu apă și așezarea lor cu pensula fină și moale. Ilustrațiile sale degajă tonice impresii ale optimismului, bunăvoinței și încrederii în stările pozitive ce pot fi descoperite în simplitatea vieții. Imaginația bogată, simțul umorului însoțesc perseverența autoarei cu care insistă asupra detaliilor. Calitățile picturale ale acuarelelor realizate de AMO, fie că sunt ilustrații sau lucrări cu diferite subiecte se remarcă prin îmbinarea libertății spontane a tușelor cu aparența de elaborare lucidă. În afara temei generoaselor subiecte ale ilustrațiilor după texte scrise pentru copii, artista se concentrează asupra reprezentării unor aspecte din natură într-un mod spontan. O casă din Iacobeni, undeva la marginea unei ulițe, un grup de crizanteme dintr-o gradină sau alte flori așezate într-o glastră, dar și în plină admirație față de ramura unui pom încărcată cu mere coapte din localitatea Frumosu (jud. Suceava) și diferit colorate. Un loc precocupant pentru AMO îl reprezintă Balcicul, în amintirea marilor momente ale evoluției picturii românești din prima jumătate a secolului XX și a inegalabilelor modele de pictori îndrăgostiți de acele locuri.
Deși cariera sa aristică se află încă la început, prin actuala expoziție dar și prin picturile realizate în timpul celor trei ediții ale Simpozionului de pictură și desen ,,Iacobeni-particularități imagistice”, artista are suficiente argumente pentru a fi considerată alături de confrații generației sale o convingătoare promisiune printre pictorii Bucovinei de astăzi grupați în cetatea Sucevei.
Ea este membră a Uniunii Artiștilor Plastici Profesioniști din România, calitate dobândită prin talentul și profesionalismul demonstrat cu creațiile frecvent aduse în fața publicului.

Prof. univ. dr. peinture  Liviu SUHAR,

President of ,, Liviu SUHAR Art and Education Assocition"

Conținutul cărții

 

                                                           

 

 

Galeria Theodor palldy

IUN 1-10 2015 9:00am - 4:00pm Umorul din

universul copilăriei

RECENT POST